Privatlivspolitik for Skovgaard-El

af d. 18/9 2018

 

Dataansvar

Skovgaard-EL behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine oplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Skovgaard-El er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Linda Skovgaard

Adresse: Ingerbyvej 6, 4540 Fårevejle

CVR: 37952346

Telefonnr.: 29848484

Mail: linda@skovgaard-el.dk

Website: skovgaard-el.dk

 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Kundeoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • e-mailadresse
  • anden info som kunden ønsker oplyst

 

 1. Medarbejderoplysninger

-Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse

 

– Personoplysninger tillagt højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Straffeforhold

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder via offentlige tilgængelige websites som krak.dk, tdc.dk.

 

 

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Formål med behandling af kundeoplysninger:

 • Fremsendelse af faktura
 • Korrespondance vedr. opgaver
 • Administration af din relation til os
 • Anmeldelse af installationer til forsyningsnettet
 • Ansøgning om tilskud hos energiselskab

Formål med behandling af personaleoplysninger:

 • Udfærdigelse af lønseddel og lønudbetaling mv.
 • Indberetning af skat og pension
 • Opfyldelse af lovkrav

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til 3.part ud over i de ovenfor nævnte situationer

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 5 år efter afslutning af en sag
 • Af lovmæssige årsager gemmes bogførings- og lønbilag i 5 år fra udløbet af et regnskabsår
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

 

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

z35W7z4v9z8w